top of page

8 aktivít projektu SIBSU bude štruktúrovaných do 3 hlavných oblastí

Bezpečné hranice · Inkluzívna hranica · Spolupracujúca hranica

·

.

1.

Tematické semináre a manuály pre zástupcov hraničnej a colnej administratívy na oboch stranách hranice. SIBSU projekt bude obsahovať 12 jednodňových tematických seminárov pre zástupcov slovenskej a ukrajinskej hraničnej polície a predstaviteľov colnej správy ( 6 – hraničná polícia, 6 – colná správa) Semináre sú plánované počas trvania celého projektu v štyroch blokoch.

2.

Štipendijné pobyty pre slovenských (na Ukrajine) a ukrajinských (na Slovensku) predstaviteľov a vzdelávacie pobyty(miešané skupiny) v Nórsku. Zorganizujeme spolu osem študijných pobytov pre ukrajinských zástupcov na Slovensku a pre slovenských zástupcov na Ukrajine. Cieľom študijných pobytov je získať skúsenosti z prvej ruky, ktoré môžu byť neskôr zužitkované, vybudovať cezhraničné kontaktné body a zdieľať spoločné porozumenie aktuálnych výziev. Pobyty môžu taktiež poskytnúť zručnosti pre zúčastnené inštitúcie počas vykonávaných aktivít v ich odbornej oblasti.

Na Slovensku: 2 pobyty (1 pobyt – 2 osoby/trvanie: 2 týždne) pre vysoko postavených predstaviteľov ukrajinskej hraničnej stráže v partnerských inštitúciách a  2 pobyty (1 pobyt – 2 osoby/trvanie: 2 týždne) pre vysoko postavených predstaviteľov ukrajinskej colnej správy v partnerských inštitúciách

3.

„Short-talks“ – kurzy krízovej komunikácie pre zástupcov hraničnej a colnej administratívy na oboch stranách hranice. Intenzívne kurzy „Short talk“ budú aktivitou vedenou expertmi na PR a krízovú komunikáciu (1kurz pre ukrajinských predstaviteľov, trvanie: 2 celé dni pre 14 vybraných účastníkov z hraničnej stráže(7) a colnej správy(7).  1 kurz pre slovenských predstaviteľov, trvanie: 2 celé dni pre 14 vybraných účastníkov z hraničnej polície(7) a colnej správy(7). Kurz bude uskutočnený žiadateľom ( s administratívnou podporou Partner 2) s Partnerom 1 a 3. Z dôvodu špecifickosti potrieb na oboch stranách hranice, kurzy budú vedené oddelene, pričom bude snaha dosiahnuť jednotný cieľ a to zdokonalenie komunikácie a schopností krízového manažmentu všetkých účastníkov. Na kurzoch bude taktiež participovať expert z Nórska (Partner 4).

4.

Jazykové rýchlokurzy, ukrajinský jazykový kurz pre Slovákov a vice versa. Cieľom jazykových kurzov bude zdokonaliť jazykové zručnosti(hlavne komunikáciu) účastníkov kurzov v ich vzájomných komunikáciách a tiež v komunikácii s osobami prekračujúcimi hranice keďže drvivá väčšina cestujúcich cez slovensko-ukrajinskú hranicu sú občania daných krajín. Prioritou kurzu je vytvoriť udržateľný a kontinuálny vplyv na komunikáciu vnímanú širokou verejnosťou.

·

.

5.

Projektové konferencie, webové stránky/sociálne účty, verejné prednášky, interview pre regionálne a lokálne médiá, študijné exkurzie na hranice pre novinárov

6.

Spoločné semináre týkajúce sa hraničnej a colnej administratívy z oboch strán hranice s miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi v pohraničných oblastiach

·

.

7.

Odovzdávanie vedomostí za účelom zdokonalenia cezhraničnej spolupráce, poskytnutie odborných materiálov s cieľom pomôcť pri rozhodovaní na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, konferencia s cieľom podeliť sa o výsledky zistení

8.

Vytváranie ľudských zdrojov prípravou odborníkov na Slovensku a Ukrajine v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Secure border
Scholarship
Short talks
Language
Project conf
Seminars
Transfer of kn
human reso

BEZPEČNé HRANICe

Inkluzívna hranica

spolupracujúca hranica

Bilaterálne dohody, ktoré regulujú spoluprácu medzi hraničnou políciou a colnou správou oboch štátov, sú v súlade so schengenským právom EU. V roku 2013 predstavitelia hraničnej polície Slovenska a Ukrajiny dosiahli dohodu týkajúcu sa spoločných hliadok na hraniciach, čo je dôležitý krok smerom k integrovanému riadeniu hraníc. Predstavitelia oboch krajín hľadajú ďalšie možnosti ako ďalej prehlbovať integrované riadenie hraníc. Projekt SIBSU zahŕňa potrebné dialógy a spoločné cvičenia, ktoré zdokonalia obojstrannú spoluprácu hraničnej polície Slovenska a Ukrajiny a taktiež colnej správy a tým pádom aj ochranu vonkajšej hranice EU. Cez posilnenie bilaterálnej spolupráce hraničnej polície a colných správ za účasti expertov z Nórska, ktorí budú prezentovať svoje najlepšie skúsenosti, projekt prispeje k integrácii ukrajinských hraničných služieb, zahrňujúc ich prax a postupy, do pravidiel a noriem schengenského priestoru. SIBSU projekt taktiež uľahčí spoluprácu medzi hraničnou políciou a colnou správou s obcami v záležitostiach, ktoré sú výsledkom pôsobenia pohraničného režimu na infraštruktúru miest a obcí ležiacimi v pohraničnej oblasti.

SIBSU projekt pomôže verejnosti lepšie porozumieť hraničnej službe a taktiež napomôže k dialógu medzi hraničnými službami a obcami, osloviac širšie občianske spektrum na oboch stranách hranice. V neposlednom rade bude zahŕňať aj vzdelávacie aktivity v oblasti cezhraničnej spolupráce na miestnej úrovni, vytvoriac tým nielen bezpečnú slovensko-ukrajinskú hranicu, ale tiež komplexnú a spolupracujúcu, ktorá je priateľská a otvorená k cezhraničnej spolupráci. Výmena najlepších skúsenosti medzi univerzitami v Prešove a Užhorode v oblasti prípravy expertov na cezhraničnú spoluprácu bude dôležitou dlhodobou investíciou do budovania ľudských zdrojov za účasti verejnosti, súkromného sektora ako aj mimovládnych organizácií v oblasti cezhraničnej spolupráce v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

bottom of page