top of page

NAŠI PARTNERI

logo-ministerstvo-vnutra.png
svk.png
minv_CMYK-page-0.png

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy.

Ďalej je to orgán zodpovedný za vnútornú správu vrátane územného a správneho členenia Slovenskej republiky pre štátne symboly, heraldický register, občianstvo, archívy a matriky, matriky, rodné, sobášne a úmrtné matriky, organizačné zabezpečenie volieb do Národná rada Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie prezidentských volieb, organizačné zabezpečenie volieb do volieb do samospráv (komunálne voľby), organizačné zabezpečenie referend, vojnových hrobov a drobného podnikania

SFPA.png

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku je zahraničnopolitický think-tank so sídlom v Bratislave.

Od roku 1993 je našou misiou vykonávanie vysoko kvalitného nezávislého výskumu a na základe tohto výskumu poskytovanie inovatívnych praktických odporúčaní pre politikov a rozhodujúcich činiteľov. Okrem toho sa snažíme poskytnúť nezávislú scénu, v ktorej je možné skúmať a diskutovať o kritických otázkach. Vyrábame periodické a neperiodické publikácie týkajúce sa rôznych oblastí zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. Organizujeme tiež medzinárodné odborné semináre a konferencie a pomáhame rozvíjať odborné diskusie o medzinárodných vzťahoch a slovenskej zahraničnej politike. Naším cieľom je vytvárať priaznivé prostredie pre medzinárodné vzťahy, v ktorom sa môže rozvíjať nová generácia slovenských odborníkov, a stimulovať záujem širšej slovenskej verejnosti o globálne dianie, aby hlbšie pochopila význam zahraničnej politiky a jej väzieb na vnútorná politika.

uhcp_znak.png

Policajný zbor Slovenskej republiky je národným policajným zborom Slovenska.

Policajný zbor je súčasťou a mimoriadne aktívna v Europole aj Interpole. Spolu s pôsobením na Slovensku pôsobili ozbrojené sily spolu s Colnou správou SR aj v susedných európskych krajinách

apen.png

špecializujeme sa na dobrú správu verejných vecí a tvorbu zákonov na základe údajov a dát.

Poskytujeme služby orgánom verejnej správy a organizáciám v celej Európe. naším primárnym cieľom je podpora medzinárodnej spolupráce prostredníctvom zdieľania vedomostí a údajov.

state_border_service_UA.png

Štátna pohraničná služba Ukrajiny je poverená úlohami zabezpečovania nedotknuteľnosti štátnych hraníc a ochrany zvrchovaných práv Ukrajiny v rámci jej výlučnej (námornej) hospodárskej zóny.

Služba bola zriadená 31. júla 2003 po reorganizácii Štátneho výboru pre záležitosti štátnej hranice. Počas vojny jednotky jednotky štátnej pohraničnej stráže Ukrajiny spadajú pod velenie ozbrojených síl Ukrajiny .

uni1trans.png

UZHGOROD
NATIONAL UNIVERSITY

Užhorodská národná univerzita je jednou z tradičných ukrajinských univerzít akreditovaných na IV (najvyššej) úrovni akreditácie.

Univerzita má 20 fakúlt (biologické, geografické, inžinierske, dejepisné a medzinárodné vzťahy, matematická, lekárska, lekárska №2, zubná, ekonomická, zdravotná a telesná výchova, informačné technológie, postgraduálne vzdelávanie a preduniverzitná príprava, spoločenské vedy, zahraničná filológia. , cestovný ruch a medzinárodná komunikácia, fyzické, filologické, medzinárodné ekonomické vzťahy, chemické, právne), 2 vzdelávacie a vedecké ústavy, 115 katedier, územne oddelené štrukturálne členenie „Pobočka SHEI„ UzhNU “vo Ľvove, vysoká škola prírodných a humanitných vied.

risk.jpeg

Regionálne centrum pre analýzu rizík

Hlavným cieľom Regionálneho centra pre analýzu rizík je identifikovať latentné a existujúce riziká a riziká pre regionálnu stabilitu v karpatskom regióne, podporovať dobré susedské partnerstvá so susednými krajinami prvého rádu.

bottom of page